Sorumluluk Sigortaları

Anasayfa   /  Ürünlerimiz  / Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları açıklama

İşletmeler çalışanlarla hayat bulurlar. Çalışanların güvenliği varsa işler hep yolundadır. Peki tüm önlemlere ragmen oluşacak iş kazalarında şirketinizi koruyacak önlemleriniz hazır mı? İşveren sorumluluk poliçesi ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler, bunların hak sahipleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işverenden istenebilecek tedavi masrafları, ölüm/maluliyet aylığı, kişinin geliri ile ölüm/maluliyet aylığı arasındaki fark nedeniyle oluşacak gelir kaybı ve manevi tazminatlar kaşılanır. İlaveten poliçenize manevi tazminatlar, yurdışındaki kazalar, görevli gönderme, çalışanların işe toplu gidip gelmeleri esnasındaki kazalar, gıda zehirlenmesi teminatlarını da almalısınız. Uzman çözümler için bizimle yola çıkın işleriniz hep yolunda olsun.

İşletmenizin 3. Şahıslara karşı vereceği zararlara kaşı korunması için bu poliçeden daha iyisi olamazdı. Ziyaretçiler, yakındaki bina veya araçlar, yeraltı kabloları, taşeron ve tedarikçi araçlarında yükleme ve boşaltmalara kadar birçok konuda oluşan bedeni ölüm veya yaralanmalar ile maddi kayıplar karşılanır.

Sohbetlerde hep konuşulur “dünya global bir köy oldu” İletmenize etkisini düşündünüz mü? Artık ürettiğiniz mallar dünyanın her yerinde satılıyor, raflarda yer alıyor , başka bir ürünün parçası oluyor. Peki ya üründeki kusur nedeniyle 3. Şahıslara, şirketlere gelebilecek maddi ve bedeni zararlar? Ürünlerinizdeki hata sebebiyle geri toplatılması, imha masrafları? Avrupa Topluluğu’nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Birçok şirket yurtdışına yapılan işlemlerde satınalma- ticaret sözleşmelerde bu poliçeleri özel bir şart olarak istiyor. Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri çağırma poliçeleriyle tüm bu riskleri ve daha fazlasını teminat altına alabilirsiniz. Detaylar için uzman ekibimizle hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

İşletmeniz bir başka şirkete hizmet veriyor olabilir veya bir şirketin içerisinde faaliyet gösterebilir. Taşeron hizmet verebilir. Bütün bu hallerde şirketinizi korumaya ne dersiniz? Detay bilgilendirme için ekibimize danışabilirsiniz.

Mesleki olarak sorumlu olduğunuz işlerde sizden teminat mı isteniyor? Mesleki sorumluluk poliçesi tam size göre. Doktor, avukat, serbest muhasebecii mali müşavir, yazılımcılar ve benzeri meslekler ile inşaat ve taahhüt işlerinde tasarım hataları için istenen bu poliçeyi yaptırın riskleri düşünmeyi bir kenara bırakın.

2872 nolu Çevre Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler çevreye verdiği zararın telafisinden, eski haline getirilmesinden sorumludur. Bu poliçe toprağın, Yeraltı sularının, İç sular ve denizlerin, Havanın, sözleşmenin kapsamına bağlı olarak birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve sigorta ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini bu genel şartlar çerçevesinde güvence altına alır. Zorunlu diğer poliçeler (Kıyı tesisleri, tehlikeşi maddeler vb) alınmışssa bu poliçe ile zorunlu poliçelerin limitinin üzerindeki kısımlar için teminat sağlanır. Unutmayın zorunlu poliçe kapsamında olmayan ve sorumlu olduğunu birçok konuda Çevre Kirliliği poliçesine ihtiyacınız bulunmaktadır.

Bu zorunlu poliçe ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu, üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alınır.

Bu zorunlu poliçe ile likit petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alınır.

Bu zorunlu poliçe ile kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar ile işbu özel şartlar çerçevesinde teminat altına alınır.

Bu zorunlu poliçe ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınmaktadır. Her güvenlik personeli ismine poliçe tanzim edilmekte ve ilgili karakola verilmektedir. En uygun fiyatlarla ekibimizle sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağız.

Bu poliçe serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

Bu zorunlu poliçe ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, tahsis amacına uygun şekilde kullanımda bulunduğu süre içinde meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletmecinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin eder.

Bu zorunlu poliçe motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, aracın 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu karşılar.